Cookies

Táto webová stránka používa iba technické cookies. Sú to nevyhnutné cookies potrebné na správne fungovanie webovej stránky.
Používaním tejto webovej stránky s nimi súhlasíte.


osvedcenia

Certifikáty / Osvedčenia

pre činnosti spoločnosti.

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti

pre vykonávanie Energetickej certifikácie podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 324/2016 Z. z.

Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov.

V tepelnotechnických výpočtoch budov sa uvažuje s tepelnotechnickými vlastnosťami použitých stavebných konštrukcií (najmä stien, podláh, stropov a striech), ich hrúbkami a charakteristikami prestupu tepla.

Vykurovanie
a príprava teplej vody

Vykurovanie a príprava teplej vody sú jednoznačne silnými atribútmi, ktoré vplývajú na celkovú spotrebu energie. Pri výpočte sa uvažuje so zdrojom tepla, jeho účinnosťou a s celkovou kvalitou vykurovacieho systému.

Elektroinštalácia
a zabudované osvetlenie budov

Pri budovách väčšieho charakteru, ako sú administratívne budovy, obchodné centrá, školy, haly a pod., je nutné do celkového hodnotenia započítavať elektroinštalácie, najmä svietidlá, ktoré majú vplyv na celkovú potrebu energie budovy.

Vetranie
a klimatizácia

Objekty, ktoré majú veľké klimatizačné jednotky na úpravu vzduchu, prípadne chladenie, spotrebujú nemalé množstvo energie. Na základe potreby energie sa vypočíta jednotková potreba energie na podlahovú plochu.

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti

na výkon energetického audítora podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Energetický audítor
Ing. Vladimír Laco
laco_osvedcenie.jpg

Energetický audítor
Ing. Štefan Sulír
sulir_osvedcenie.jpg

Odborná špecializácia

na čistenie a dezinfekciu vzduchotechnických rozvodov od roku 2016.

Certifikát o absolvovaní
Delphia s.r.o.
cert-delphia-text.jpg

Odborná špecializácia
Delphia s.r.o.
cert-delphia.jpg

Odborný garant
Ing. Peter Kopecký
cert-kopecky.jpg