Cookies

Táto webová stránka používa iba technické cookies. Sú to nevyhnutné cookies potrebné na správne fungovanie webovej stránky.
Používaním tejto webovej stránky s nimi súhlasíte.


energetický certifikát

Energetický audit

Vypracovanie energetického auditu upravuje Zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Energetický audit je:

  • systematický postup na získanie dostatočných informácií o aktuálnom stave a charakteristike spotreby energie potrebných na identifikáciu a
  • návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie v budove, v skupine budov, v priemyselnej prevádzke, v obchodnej prevádzke alebo v zariadení na poskytovanie súkromných služieb alebo verejných služieb;

Výstupom z energetického auditu je písomná správa a súhrnný informačný list. 

Vypracovanie energetického auditu je komplexný proces.  Po zadefinovaní cieľov auditu prebieha obhliadka objektu a zber dát. Na základe týchto údajov  zhodnotíme súčasný stav budovy a jej energetickú náročnosť. V ďalšom kroku navrhneme opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti budovy, vyčíslime investičné náklady a určíme návratnosť investícií.
Vypracovanie energetického auditu má veľa výhod: zistí nedostatky, ktoré sa môžu aj bez ďalších investícií pomocou prevádzkových opatrení  eliminovať, prípadne znížiť, predstaví investičné možnosti dobu návratnosti, umožní  efektívnejšie získať energie.

Je energetický audit povinný alebo dobrovoľný?

Energetický audit je v zmysle zákona č.321/2014 Z.z. §14 povinný zabezpečiť veľký podnik a to najneskôr do 5. decembra 2015. Veľký podnik následne zabezpečí vykonanie energetického auditu aspoň raz za štyri roky. Veľkým podnikom sa pre účely tohto zákona rozumie podnik, ktorý zamestnáva viac ako 250 zamestnancov a ročný obrat podniku presahuje 50 mil. EUR alebo celková ročná súvaha presahuje 43 mil. EUR.

Energetický audit a európsky plán 20/20/20

Cieľom Európskej únie je do roku 2020

  • zvýšiť energetickú efektívnosť budov o 20%,
  • zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie na 20%,
  • znížiť emisie skleníkových plynov o 20% v porovnaní s úrovňami v roku 1990.

V súvislosti s týmto cieľom sa v období 2014-2020 predkladajú žiadosti o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov, ktoré sú určené pre podnikateľov a verejný sektor. Súčasťou týchto žiadostí je aj požiadavka na vypracovanie energetického auditu.