Cookies

Táto webová stránka používa iba technické cookies. Sú to nevyhnutné cookies potrebné na správne fungovanie webovej stránky.
Používaním tejto webovej stránky s nimi súhlasíte.


energetický certifikát

Energetický certifikát

energetický certifikátČasto sa vynára otázka, prečo je vlastne potrebná energetická certifikácia budov. Väčšina staviteľov považuje vystavenie energetického certifikátu budovy len za ďalšiu administratívnu prekážku stavebných úradov. Na pochopenie významu sa musíme trochu zamyslieť nad podstatou certifikácie. Zoberme si príklad u elektrických spotrebičov. Chladnička alebo práčka (ktoré patria medzí najväčších spotrebiteľov energie v domácnosti) už musia mať vystavený energetický certifikát oveľa dlhšiu dobu. Pri kúpe takéhoto spotrebiča sme ochotní investovať aj o 20% nákladov navyše (napr. energetická trieda B oproti energetickej triede A+). Prakticky si môžeme vypočítať, že takýto spotrebič nám ušetrí investované do 1 alebo 2 rokov. (A navyše máme dobrý pocit, že šetríme životné prostredie).

Ak použijeme rovnakú paralelu na stavby, tak potom je efekt šetrenia znásobený dĺžkou životnosti stavby. Samozrejme, že každý súkromný stavebník si zateplí svoj dom tak, aby bol čo najúspornejší, ale je veľké množstvo stavieb, ktoré sa realizujú len za účelom ďalšieho predaja a v tomto prípade sú náklady na výstavbu rozhodujúce a budúca spotreba stavby nehrá pri projektovaní žiadnu rolu. Skúste si pozrieť populárne televízne relácie alebo inzeráty na predaj nehnuteľností, koľko z nich má uvedenú ročnú spotrebu energie?

Energetická certifikácia budovy je preto jedným z nástrojov, aby každý staviteľ začal uvažovať o úspornosti a efektívnosti budovy ešte počas jej projektovania. Úsporné a racionálne využívanie prírodných zdrojov a požiadavky na ochranu životného prostredia sú v súčasnosti prioritami, ktoré sa začínajú dotýkať každého. Spotreba energie v budovách tvorí významný podiel z celkovej spotreby energie v jednotlivých ekonomikách. Snaha o jej zníženie sa premieta aj do oblasti správy budov a bude mať takisto vplyv na trh s nehnuteľnosťami. Významným nástrojom sa v tejto súvislosti stáva energetická certifikácia budov.

Predpokladáme, že v budúcom desaťročí bude hrať energetický certifikát budovy dôležitú úlohu pri rozhodovaní o jej kúpe.

Zákonný rámec pre energetickú certifikáciu budov stanovuje na úrovni EÚ smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/91/ES zo dňa 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov. Jej cieľom je podporovať lepšiu energetickú hospodárnosť budov v  spoločenstve, berúc do úvahy vonkajšie klimatické podmienky, ako aj požiadavky na teplotu vnútorného prostredia a hospodárnosť prevádzky budov. Jednou z jej požiadaviek je aj energetická certifikácia budov.

Energetická certifikácia je povinná:

 • pri predaji budovy
 • pri prenájme budovy
 • pri dokončení novej budovy
 • pri dokončení významnej obnovy

Energetická certifikácia budov sa vzťahuje na nasledujúce kategórie budov:

 • bytové domy,
 • rodinné domy,
 • budovy hotelov a reštaurácií,
 • administratívne budovy,
 • budovy škôl a školských zariadení,
 • budovy nemocníc,
 • budovy na veľkoobchodné a maloobchodné služby,
 • športové haly a iné budovy na šport,
 • ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu.

Využitie energetického certifikátu

Energetický certifikát nemá význam len ako povinný dokument pri kolaudácii novej alebo rekonštruovanej budovy.

Význam Energetického certifikátu pri predaji/kúpe budovy
Mnoho investorov sa pri kúpe nehnuteľnosti zaujíma aj o spotrebu budovy, ktorá bude predstavovať do budúcnosti podstatnú zložku nákladov na prevádzku. Môže preto dôjsť k paradoxnej situácii, že dve podobné vedľa seba stojace budovy budú mať podstatne odlišnú cenu, nakoľko z  perspektívy napríklad 10 rokov sa prevádzkové náklady horšej budovy môžu vyšplhať aj na hodnotu 10% nákupnej ceny. Predpokladá sa preto, že dokonalé izolovanie plášťa budovy už pri výstavbe sa prejaví nielen na úsporách prevádzkových nákladov, ale aj na zvýšenej cene pri predaji stavby.

Energetický certifikát a prenájom

Nízke prevádzkové náklady pri prenájme budovy sú dôležité aj pre nájomníkov v kancelárskych budovách. Tu sa však neprejavuje rozdiel medzi kvalitne tepelne izolovanou budovou a neizolovanou budovou, pretože výšku nákladov (zvyčajne za služby) si určuje majiteľ budovy a  okrem samotného vykurovania tam zahŕňa aj náklady na vodu, elektrinu, upratovanie a podobne. Napriek tomu, cena "služieb" pri prenájme môže zohrávať dôležitú roľu pri rozhodovaní o prenajatí priestorov.

Energetický certifikát a reálne merania 
Energetický certifikát je možné použiť aj pri porovnávaní skutočných hodnôt s nameranými. Výpočet energetickej hospodárnosti budovy stanoví priemernú spotrebu budovy pri definovaných prevádzkových podmienkach. Pokiaľ sa namerané hodnoty príliš odlišujú od vypočítaných hodnôt je potrebné zistiť príčinu nezrovnalostí. Príčiny môžu byť nasledovné:

 • neboli správne definované príkony/výkony všetkých spotrebičov, prípadne niektoré podstatné spotrebiče boli opomenuté,
 • stavba má závažne tepelnoizolačné poruchy a tepelné mosty, s ktorými sa pri výpočte tepelných strát a energetického certifikátu vôbec nepočítalo,
 • nesprávna prevádzka budovy a regulácia môže spôsobiť, že sa často vetrá oknami, vstupné dvere sú otvorené a podobne.

 

Najčastejšie otázky a odpovede

Čo je to Energetický certifikát? Energetický certifikát je doklad, ktorý podrobne kategorizuje potrebu energie v objekte. Podľa tejto potreby energie zaradí objekty do energetických tried A-G (podobne ako na elektrospotrebičoch).

Podľa akého zákona je potrebné dokladovať Energetický certifikát? Je to zákon č. 555/2005 Z.z.   o Energetickej hospodárnosti budov.  Zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov. Zákon č. 555/2005 Z.z. O Energetickej hospodárnosti budov  je vykonávaný vyhláškou č. 311/2009 Z.z..

Kto môže vykonávať Energetickú certifikáciu? Energetickú certifikáciu budov môžu vykonávať osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť preukázanú skúškou odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou.

Čo mi dáva Energetický certifikát? Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy. Základom energetickej certifikácie je výpočet a kategorizácia budov. Certifikácia popisuje skutočnú situáciu v oblasti energetickej hospodárnosti budovy.

Kedy je povinná Energetická certifikácia? Pri predaji budovy, pri prenájme budovy, pri dokončení novej budovy, pri dokončení významnej obnovy.

Kedy potrebujem Energetický certifikát a kedy Projektové energetické hodnotenie? Energetický certifikát je potrebný pri predaji, prenájme budovy, pri ukončení novostavby alebo významnej obnove budovy (zateplenie, nadstavba, ...). Projektové energetické hodnotenie ste povinný dokladovať pri žiadosti o stavebné povolenie.

Je potrebná termovízia pri tvorbe energetického certifikátu? Termovízny snímok nie je nutnosťou pri vypracovaní ECB. Jeho špecifickosťou je, že rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím musí byť minimálne 15° čo sa v letných a zimných mesiacoch ťažko dosahuje, a tým je kvalita práce veľmi obmedzená.

Je možnosť konzultácie u Vás? Áno, samozrejme bezplatné poradenstvo poskytujeme na mailovej adrese delphia@delphia.sk

Aké podklady vyžadujete na vypracovanie energetického certifikátu? Na vypracovanie certifikátu sú nutné projekty architektúry a vykurovania, technické správy, dokumentácia otvorových konštrukcií – buď technické listy alebo certifikáty a prípadné zmeny zaznamenané pri realizácií, ktoré nie sú uvedené v projekte.